0918.924.388

Những nguyên tắc kế toán bất di bất dịch cần tuân thủ

  29/04/2020

Đã gọi là nguyên tắc thì phải tuân thủ. Đối với kế toán thì sự tuân thủ đó còn nghiêm ngặt hơn. Dưới đây là những nguyên tắc bất di bất dịch mà mọi kế toán đều phải tuân thủ nghiêm ngặt.

7 nguyên tắc kế toán bất di bất dịch

Nguyên tắc cơ sở dồn tích

“Các nghiệp vụ liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. Báo cáo tài chính lập trên cơ sở dồn tích phản ảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai”

Nguyên tắc hoạt động liên tục

“Báo cáo tài chính phải được lập trên cơ sở giả định là doanh nghiệp đang hoạt động liên tục và sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh bình thường trong tương lai gần, nghĩa là doanh nghiệp không có ý định cũng như không buộc phải ngừng hoạt động hoặc phải thu hẹp đáng kể quy mô hoạt động của mình. Trường hợp thực tế khác với giả định hoạt động liên tục thì báo cáo tài chính phải lập trên một cơ sở khác và phải giải thích cơ sở đã sử dụng để lập báo cáo tài chính.”

Nguyên tắc kế toán giá gốc

“Tài sản được ghi nhận theo giá gốc. Giá gốc tài sản được hình thành theo số tiền hoặc khoản tương đương tiền đã trả, phải trả hoặc tính theo giá trị hợp lý của tài sản đó vào thời điểm tài sản được ghi nhận.”

Nguyên tắc phù hợp

“Doanh thu và chi phí phải được ghi nhận phù hợp. Đối với doanh thu, khi ghi nhận thì phải ghi nhận thêm một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu gồm chi phí của kỳ tạo ra doanh thu và chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó.”

Nguyên tắc nhất quán

"Áp dụng thống nhất tối thiểu trong 1 kỳ kế toán năm đối với các chính sách và phương pháp kế toán DN đã chọn. Nếu có thay đổi thì phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.”

Kế toán phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc nhất quán

Nguyên tắc kế toán thận trọng

"Khi lập các ước tính kế toán không chắc chắn, kế toán phải xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết".

Nguyên tắc này yêu cầu: 

+ Lập khoản dự phòng nhưng không quá lớn

+ Không đánh giá cao hơn giá trị các tài sản và các khoản thu nhập

+ Không đánh giá thấp hơn các khoản nợ phải trả và chi phí

+ Doanh thu, thu nhập, chi phí được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn

Nguyên tắc trọng yếu

"Những thông tin trọng yếu thì kế toán phải có nhiệm vụ thu thập, cung cấp, đồng thời xử lý. Có thể bỏ qua những thông tin không mang tính chất trọng yếu/ ít có tác dụng/ có ảnh hưởng không đáng kể tới quyết định của người sử dụng".

Tham khảo và tổng hợp: misa.com.vn!

 • Tôi là nhân viên bán hàng, Smartrain có khóa học trực tuyến nào phù hợp với tôi không

  Tôi là nhân viên bán hàng, Smartrain có khóa học trực tuyến nào phù hợp với tôi không

 • Kế toán công nợ là gì và những công việc phải làm

  Kế toán công nợ là gì và những công việc phải làm

 • Các vấn đề pháp lý Startup thường gặp

  Các vấn đề pháp lý Startup thường gặp

 • Những nguyên tắc thẩm định tài chính dự án đầu tư

  Những nguyên tắc thẩm định tài chính dự án đầu tư

 • Nhà Kinh doanh có khác với Nhà Quản trị?

  Nhà Kinh doanh có khác với Nhà Quản trị?

 • Phân biệt quản trị doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp

  Phân biệt quản trị doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp

 • Chân dung của một người bán hàng chuyên nghiệp

  Chân dung của một người bán hàng chuyên nghiệp

 • Một Kế toán trưởng giỏi cần phải có những kỹ năng nào

  Một Kế toán trưởng giỏi cần phải có những kỹ năng nào