0918.924.388

Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  24/02/2020

Hãy cùng Smartrain.vn tìm hiểu về các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ qua bài viết dưới đây:

Ảnh minh họa. Nguồn: Freepik

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh

Dòng tiền từ các hoạt động kinh tế là lượng tiền mặt thực tế mà các công ty thu và chi trong hoạt động kinh doanh hàng ngày. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh cộng với những khoản mà không phải tiền mặt. Lợi nhuận kế toán ảnh hưởng bởi khoản không phải tiền mặt chúng phải được tính vào lợi nhuận kế toán để tính toán dòng tiền.

Ảnh minh họa. Nguồn: Freepik


Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là một phép đo quan trọng bởi vì nó cho nhà phân tích biết về khả năng tồn tại của một công ty với các kế hoạch kinh doanh và hoạt động hiện tại của công ty đó. Về lâu dài, dòng tiền của hoạt động kinh doanh phải là nguồn tiền chính để các công ty có thể trả được nợ và trả cho các khoảng đầu tư cũng như các hoạt động tài chính khác

Dòng tiền từ hoạt động đầu tư

Dòng tiền đến từ hoạt động đầu tư sẽ bao gồm : tiền dùng mua các tài sản dài hạn như đất đai, nhà cửa, thiết bị máy móc, v.v. dòng tiền nhận được từ việc bán tài sản, kinh doanh, chứng khoán, v.v. Đa phần, dòng tiền dùng để đầu tư là dùng để mua các tài sản dài hạn để duy trì hoạt động, tăng trưởng của doanh nghiệp trong tương lai.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Dòng tiền từ hoạt động tài chính

Dòng tiền từ hoạt động tài chính là dòng tiền mà công ty trả cho các nhà đầu tư (ví dụ như là lãi cho các trái chủ) và các cổ đông (tức là cổ tức và việc mua lại cổ phiếu) và dòng tiền nhận lại từ việc bán trái phiếu hoặc phát hành cổ phiếu. Hầu hết dòng tiền từ hoạt động tài chính là dòng tiền phải trả của các công ty vì hầu hết các công ty chỉ phát hành trái phiếu và cổ phiếu.

(Tổng hợp)

 • Nội dung cơ bản kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định tại Việt Nam

  Nội dung cơ bản kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định tại Việt Nam

 • Tìm hiểu những sai lầm trong việc hạch toán mà kế toán hay mắc phải

  Tìm hiểu những sai lầm trong việc hạch toán mà kế toán hay mắc phải

 • Bạn đã biết những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

  Bạn đã biết những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

 • Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

  Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

 • Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

  Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

 • Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

  Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp

  Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp