0918.924.388

Tìm hiểu về 3 quyết định tài chính của doanh nghiệp

  14/06/2018

Tài chính doanh nghiệp thực chất quan tâm nhiên cứu 3 quyết định tài chính là chủ yếu. Vậy 3 quyết định tài chính của doanh nghiệp bao gồm những gì?

Các quyết định tài chính của doanh nghiệp chính trách nhiệm trực tiếp của các giám đốc tài chính doanh nghiệp. 3 quyết định tài chính chúng ta tìm hiểu trong bài viết này bao gồm: Quyết định đầu tư, Quyết định huy động vốn (nguồn vốn) và Quyết định phân phối lợi nhuận.

1. Quyết định đầu tư

Quyết định đầu tư của doanh nghiệp

Khái niệm: Là những quyết định liên quan đến tổng giá trị tài sản và giá trị từng bộ phận tài sản (tài sản cố định và tài sản lưu động). Các quyết định đầu tư chủ yếu của doanh nghiệp bao gồm:

- Quyết định đầu tư tài sản lưu động: Quyết định tồn quỹ, quyết định tồn kho, quyết định chính sách bán hàng, quyết định đầu tư tài sản chính ngắn hạn…

- Quyết định đầu tư tài sản cố định: Quyết định mua sắm tài sản cố định, quyết định đầu tư dự án, quyết định đầu tư tài chính dài hạn…

- Quyết định quan hệ cơ cấu giữa đầu tư tài sản lưu động và đầu tư tài sản cố định: Quyết định sử dụng đòn bẩy kinh doanh, quyết định hòa vốn.

Có thể nói, quyết định đầu tư được xem là quyết định quan trọng nhất trong các quyết định của tài chính doanh nghiệp bởi nó tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Một quyết định đầu tư đúng đắn sẽ góp phần làm tăng giá trị doanh nghiệp, qua đó làm gia tăng giá trị tài sản cho chủ sở hữu, ngược lại một quyết định đầu tư sai sẽ làm tổn thất giá trị doanh nghiệp, dẫn đến thiệt hại tài sản cho chủ sở hữu doanh nghiệp.

2. Quyết định huy động vốn (quyết định nguồn vốn)

Quyết định về huy động nguồn vốn

Quyết định về nguồn vốn bao gồm các quyết định liên quan đến việc nên lựa chọn nguồn vốn nào để cung cấp cho các quyết định đầu tư. Các quyết định huy động vốn chủ yếu của doanh nghiệp bao gồm:

- Quyết định huy động vốn ngắn hạn: Quyết định vay ngắn hạn hay sử dụng tín dụng thương mại.

- Quyết định huy động vốn dài hạn: Quyết định sử dụng nợ dài hạn thông qua vay dài hạn ngân hàng hay phát hành trái phiếu công ty. Quyết định phát hành vốn cổ phần (cổ phần phổ thông hay cổ phần ưu đãi), quyết định quan hệ cơ cấu giữa nợ và vốn chủ sở hữu (đòn bẩy tài chính), quyết định vay để mua, hay thuê tài sản…

Các quyết định huy động vốn là một thách thức không hề nhỏ đối với các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp. Để có các quyết định huy động vốn đúng đắn, các nhà quản trị tài chính phải có sự nắm vững những điểm thuận lợi, bất lợi của việc sử dụng các công cụ huy động vốn. Đánh giá chính xác tình hình hiện tại và dự báo đúng đắn diễn biến thị trường, giá cả trong tương lai… trước khi đưa ra quyết định huy động vốn.

3. Quyết định phân chia lợi nhuận

Quyết định về phân phối lợi nhuận doanh nghiệp

Quyết định phân chia lợi nhuận gắn liền với quyết định về phân chia cổ tức hay chính sách cổ tức của doanh nghiệp. Các nhà quản trị tài chính sẽ phải lựa chọn giữa việc sử dụng phần lớn lợi nhuận sau thuế để chia cổ tức, hay là giữ lại để tái đầu tư.

Những quyết định này liên quan đến việc doanh nghiệp nên theo đuổi một chính sách cổ tức như thế nào và liệu chính sách cổ tức có tác động đến giá trị doanh nghiệp hay giá cổ phiếu của công ty trên thị trường hay không.

Ngoài 3 quyết định tài chính của doanh nghiệp trên thì còn rất nhiều các loại quyết định khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp như quyết định mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, quyết định phòng ngừa rủi ro tài chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh…

 • Môi trường kiểm soát trong hệ thống nội bộ doanh nghiệp

  Môi trường kiểm soát trong hệ thống nội bộ doanh nghiệp

 • Quy tắc 80/20 trong quản trị dòng tiền tại doanh nghiệp

  Quy tắc 80/20 trong quản trị dòng tiền tại doanh nghiệp

 • Yêu cầu cơ bản của ngành Nhân sự

  Yêu cầu cơ bản của ngành Nhân sự

 • Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh từ bậc thầy chốt sale

  Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh từ bậc thầy chốt sale

 • Xu hướng mới của Giám đốc tài chính hiện nay

  Xu hướng mới của Giám đốc tài chính hiện nay

 • Dấu hiệu nào cho thấy doanh nghiệp đang gặp vấn đề tài chính?

  Dấu hiệu nào cho thấy doanh nghiệp đang gặp vấn đề tài chính?

 • Các yêu cầu về năng lực nghiệp vụ cần có đối với kiểm toán viên

  Các yêu cầu về năng lực nghiệp vụ cần có đối với kiểm toán viên

 • Làm thế nào để Phân tích Báo Cáo Tài Chính một cách dễ dành

  Làm thế nào để Phân tích Báo Cáo Tài Chính một cách dễ dành