0918.924.388

Vốn lưu động là gì? Công thức tính vốn lưu động của doanh nghiệp

  06/08/2018

Vốn lưu động là một trong những phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết sau sẽ làm rõ khái niệm và cách tính vốn lưu động doanh nghiệp.

Vốn lưu động là gì?

Vậy vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động chính là số vốn tiền tệ mà doanh nghiệp ứng trước để có thể mua sắm, hình thành tài sản lưu động thường xuyên, cần thiết của doanh nghiệp.

Tài sản lưu động cùng với tài sản cố định là hai yếu tố cần thiết để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được triển khai ổn định.

Do tài sản lưu động có thời hạn sử dụng ngắn nên vốn lưu động cũng luân chuyển nhanh và hình thái biểu hiện cũng luôn thay đổi trong suốt quá trình sản xuất.

Từ vốn tiền tệ ban đầu trở thành vốn dự trữ vật tư hàng hóa -> vốn sản phẩm dở dang -> bán thành phẩm -> thành phẩm và cuối cùng trở lại hình thái vốn bằng tiền.

Công thức tính vốn lưu động của doanh nghiệp

Công thức tính vốn lưu động như thế nào

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra thường xuyên và liên tục, được lặp lại theo chu kỳ kinh doanh. Việc này cũng được ghi chép cẩn thận trong các báo cáo tài chính doanh nghiệp. Trong mỗi giai đoạn của chu kỳ kinh doanh đều phát sinh nhu cầu vốn lưu động. Thông qua công thức tính vốn lưu động, bạn có thể xác định được doanh nghiệp có thể đáp ứng được nghĩa vụ ngắn hạn của nó hay không và mất bao nhiêu lâu để đáp ứng được nghĩa vụ đó.

Công thức tính vốn lưu động:

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn

* Tính tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn chính là loại tài sản mà doanh nghiệp có thể quy đổi thành tiền mặt trong thời gian một năm. Bao gồm tiền mặt và các tài khoản ngắn hạn khác.

Nợ ngắn hạn chính là những khoản nợ doanh nghiệp cần phải thanh toán trong thời hạn một năm, bao gồm: Nợ phải trả, nợ dồn tích và các khoản vay ngắn hạn phải trả.

Thường thì bạn có thể tìm thấy các số liệu về tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn trong công thức tính vốn lưu động chính là tổng tài sản ngắn hạn và tương tự với nợ ngắn hạn chính là tổng các khoản nợ ngắn hạn trong bảng cân đối kế toán.

Có thể tổng kết lại công thức tính tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn như sau:

TSNH = Tiền mặt + Các khoản phải thu + Hàng tồn kho + TSNH hạn khác

NNH = Nợ phải trả + Nợ dồn tích + Vay ngắn hạn + Các khoản vay ngắn hạn khác

Bạn có thể tìm hiểu về bảng cân đối kế toán mẫu tại bài viết:

Bảng cân đối kế toán là gì và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp

Phân loại vốn lưu động

Nhằm quản lý vốn lưu động tốt, cần phải có sự phân loại vốn lưu động. Chúng ta có thể phân loại vốn lưu động theo các cách chủ yếu sau:

Phân loại VLĐ theo vai trò

Theo cách này, vốn lưu động được chia thành:

- Vốn lưu động trong giai đoạn dự trữ như vốn nguyên vật liệu, vốn phụ tùng, công cụ, dụng cụ nhỏ…

- Vốn lưu động trong giai đoạn sản xuất như sản phẩm dở dang, bán thành phẩm...

- Vốn lưu động trong giai đoạn lưu thông: Vốn thành phẩm, vốn bằng tiền, vốn trong thanh toán, vốn đầu tư ngắn hạn.

Cách phân loại này cho thấy vai trò của từng loại VLĐ trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Từ đó, doanh nghiệp có thẻ bố trí cơ cấu vốn hợp lý trong từng giai đoạn, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện liên tục và nhịp nhàng.

Phân loại VLĐ theo hình thái biểu hiện

Theo cách này, vốn lưu động có thể chia thành:

- Vốn vật tư, hàng hóa: Vốn hàng tồn kho nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm…

- Vốn bằng tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu…

Cách phân loại này giúp cho việc đánh giá mức dự trữ tôn kho và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

 • Nội dung cơ bản kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định tại Việt Nam

  Nội dung cơ bản kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định tại Việt Nam

 • Tìm hiểu những sai lầm trong việc hạch toán mà kế toán hay mắc phải

  Tìm hiểu những sai lầm trong việc hạch toán mà kế toán hay mắc phải

 • Bạn đã biết những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

  Bạn đã biết những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

 • Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

  Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

 • Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

  Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

 • Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

  Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp

  Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp