0918.924.388

Vốn lưu động là gì? Công thức tính vốn lưu động của doanh nghiệp

  06/08/2018

Vốn lưu động là một trong những phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bài viết sau sẽ làm rõ khái niệm và cách tính vốn lưu động doanh nghiệp.

Vốn lưu động là gì?

Vậy vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động chính là số vốn tiền tệ mà doanh nghiệp ứng trước để có thể mua sắm, hình thành tài sản lưu động thường xuyên, cần thiết của doanh nghiệp.

Tài sản lưu động cùng với tài sản cố định là hai yếu tố cần thiết để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được triển khai ổn định.

Do tài sản lưu động có thời hạn sử dụng ngắn nên vốn lưu động cũng luân chuyển nhanh và hình thái biểu hiện cũng luôn thay đổi trong suốt quá trình sản xuất.

Từ vốn tiền tệ ban đầu trở thành vốn dự trữ vật tư hàng hóa -> vốn sản phẩm dở dang -> bán thành phẩm -> thành phẩm và cuối cùng trở lại hình thái vốn bằng tiền.

Công thức tính vốn lưu động của doanh nghiệp

Công thức tính vốn lưu động như thế nào

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra thường xuyên và liên tục, được lặp lại theo chu kỳ kinh doanh. Việc này cũng được ghi chép cẩn thận trong các báo cáo tài chính doanh nghiệp. Trong mỗi giai đoạn của chu kỳ kinh doanh đều phát sinh nhu cầu vốn lưu động. Thông qua công thức tính vốn lưu động, bạn có thể xác định được doanh nghiệp có thể đáp ứng được nghĩa vụ ngắn hạn của nó hay không và mất bao nhiêu lâu để đáp ứng được nghĩa vụ đó.

Công thức tính vốn lưu động:

Vốn lưu động = Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn

* Tính tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn

Tài sản ngắn hạn chính là loại tài sản mà doanh nghiệp có thể quy đổi thành tiền mặt trong thời gian một năm. Bao gồm tiền mặt và các tài khoản ngắn hạn khác.

Nợ ngắn hạn chính là những khoản nợ doanh nghiệp cần phải thanh toán trong thời hạn một năm, bao gồm: Nợ phải trả, nợ dồn tích và các khoản vay ngắn hạn phải trả.

Thường thì bạn có thể tìm thấy các số liệu về tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn trong bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp. Tài sản ngắn hạn trong công thức tính vốn lưu động chính là tổng tài sản ngắn hạn và tương tự với nợ ngắn hạn chính là tổng các khoản nợ ngắn hạn trong bảng cân đối kế toán.

Có thể tổng kết lại công thức tính tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn như sau:

TSNH = Tiền mặt + Các khoản phải thu + Hàng tồn kho + TSNH hạn khác

NNH = Nợ phải trả + Nợ dồn tích + Vay ngắn hạn + Các khoản vay ngắn hạn khác

Bạn có thể tìm hiểu về bảng cân đối kế toán mẫu tại bài viết:

Bảng cân đối kế toán là gì và ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp

Phân loại vốn lưu động

Nhằm quản lý vốn lưu động tốt, cần phải có sự phân loại vốn lưu động. Chúng ta có thể phân loại vốn lưu động theo các cách chủ yếu sau:

Phân loại VLĐ theo vai trò

Theo cách này, vốn lưu động được chia thành:

- Vốn lưu động trong giai đoạn dự trữ như vốn nguyên vật liệu, vốn phụ tùng, công cụ, dụng cụ nhỏ…

- Vốn lưu động trong giai đoạn sản xuất như sản phẩm dở dang, bán thành phẩm...

- Vốn lưu động trong giai đoạn lưu thông: Vốn thành phẩm, vốn bằng tiền, vốn trong thanh toán, vốn đầu tư ngắn hạn.

Cách phân loại này cho thấy vai trò của từng loại VLĐ trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Từ đó, doanh nghiệp có thẻ bố trí cơ cấu vốn hợp lý trong từng giai đoạn, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được thực hiện liên tục và nhịp nhàng.

Phân loại VLĐ theo hình thái biểu hiện

Theo cách này, vốn lưu động có thể chia thành:

- Vốn vật tư, hàng hóa: Vốn hàng tồn kho nguyên vật liệu, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, thành phẩm…

- Vốn bằng tiền: Tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, các khoản phải thu…

Cách phân loại này giúp cho việc đánh giá mức dự trữ tôn kho và khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

 • 06 yêu cầu chuyên môn đối với một Giám đốc Tài chính (CFO)

  06 yêu cầu chuyên môn đối với một Giám đốc Tài chính (CFO)

 • Văn bằng, chứng chỉ là gì? Giá trị của văn bằng và chứng chỉ theo Luật giáo dục hiện nay

  Văn bằng, chứng chỉ là gì? Giá trị của văn bằng và chứng chỉ theo Luật giáo dục hiện nay

 • Phân tích PESTEL là gì? Và những yếu tố kinh doanh quan trọng của mô hình PESTEL

  Phân tích PESTEL là gì? Và những yếu tố kinh doanh quan trọng của mô hình PESTEL

 • Chứng chỉ CFA là gì ? Tại sao nên theo học chứng chỉ này?

  Chứng chỉ CFA là gì ? Tại sao nên theo học chứng chỉ này?

 • Phát hiện tờ 50 đô la mới của Úc bị lỗi sai chính tả

  Phát hiện tờ 50 đô la mới của Úc bị lỗi sai chính tả

 • Làm thế nào để trở thành Giám đốc tài chính (CFO) chuyên nghiệp?

  Làm thế nào để trở thành Giám đốc tài chính (CFO) chuyên nghiệp?

 • Ý nghĩa các chức danh CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO là gì?

  Ý nghĩa các chức danh CEO, CFO, CPO, CCO, CHRO, CMO là gì?

 • Cùng tìm hiểu về khái niệm phân tích hành vi khách hàng

  Cùng tìm hiểu về khái niệm phân tích hành vi khách hàng