0918.924.388

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Mục đích của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  18/06/2018

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì? Có những phương pháp nào để lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải quyết những vướng mắc trên.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là một bản báo cáo tài chính doanh nghiệp tổng hợp lại tình hình thu, chi tiền tệ của doanh nghiệp được phân loại theo 3 hoạt động: Hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính trong một thời kỳ nhất định.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo 1 trong 2 phương pháp: Phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp và phương pháp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp.

Các dòng tiền trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh: Bao gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp.

- Dòng tiền từ hoạt động đầu tư: Bao gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động đầu tư, mua sắm hoặc thanh lý các tài sản cố định và các khoản đầu tư tài chính dài hạn.

- Dòng tiền từ hoạt động tài chính: Bao gồm các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động huy động vốn từ chủ nợ và chủ sở hữu, hoàn trả vốn cho chủ nợ, mua lại cổ phần, chia lãi cho nhà đầu tư, chia cổ tức cho cổ đông.

Mục đích của báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Các phương pháp lập báo cáo luân chuyển tiền tệ nhằm mục đích gì?

Thông qua các báo cáo lưu chuyển tiền tệ, nhà quản trị có thể thấy được trong kỳ doanh nghiệp đã lấy tiền ở đâu và đã chi tiêu, sử dụng tiền vào việc gì.

Thông qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chúng ta có thể thấy được mối quan hệ giữa lợi nhuận và dòng tiền thuần. Lợi nhuận được xác định bằng chênh lệch giữa doanh thu và chi phí, dòng tiền thuần trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ lại phản ánh chênh lệch giữa dòng tiền vào và dòng tiền ra.

Bên cạnh đó, báo cáo lưu chuyển tiền tệ còn giúp đánh giá khả năng trả nợ đúng hạn, đánh giá khả năng tạo ra tiền từ nội sinh hay ngoại sinh.

Ngoài ra, nó còn giúp các đối tượng dự báo dòng tiền trong tương lai để đánh giá doanh nghiệp. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp nguồn gốc dòng tiền của một doanh nghiệp, dòng tiền của một doanh nghiệp là cái có thực và ít bị tác động bởi các nguyên tắc của hạch toán kế toán.

Ví dụ minh họa cho một báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty cổ phần X

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

TT

Chỉ tiêu

Năm Y

Năm Y-1

I

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

 

 

1

Tiền thu từ bán hàng

6.320

5.120

2

Tiền chi trả cho nhà cung cấp

-5.580

-4.490

3

Tiền chi trả cho người lao động

-460

-400

4

Tiền chi trả lãi vay

-240

-160

5

Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

-60

-30

6

Tiền thu khác từ kinh doanh

0

80

7

Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

-190

-90

 

Lưu chuyển tiền thuần từ HĐKD

-210

30

II

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

 

 

1

Tiền chi đầu tư tài sản cố định

-140

-110

2

Tiền thu lãi cho vay, cổ tức được chia

90

40

 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

-50

-70

III

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

 

 

1

Tiền thu từ phát hành cổ phiếu

160

0

2

Tiền vay ngắn hạn, dài hạn

4.070

2.830

3

Tiền chi trả nợ gốc vay

-3.820

-2.800

4

Chi trả cổ tức cho cổ đông

-130

0

 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

280

30

IV

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

20

-10

V

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

200

210

VI

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

220

200

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp cho chúng ta thêm rất nhiều thông tin quan trọng không có trong bảng cân đối kế toán và bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như:

- Bảng cân đối kế toán giúp thể hiện giá trị tài sản và nguồn hình thành tài sản tại một thời điểm. Vậy làm sao để biết được trong kỳ doanh nghiệp đã mua sắm và thanh lý bao nhiêu tài sản cố định? Làm sao để biết được trong kỳ doanh nghiệp đã đi vay hoặc trả nợ bao nhiêu?

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập theo nguyên tắc kế toán thực tế phát sinh chứ không phải nguyên tắc kế toán tiền mặt. Vậy làm sao để trả lời những câu hỏi như Tại sao một doanh nghiệp có lãi mà không có tiền? Giải thích sự thay đổi trong một số dư tiền mặt cuối kỳ và đầu kỳ như thế nào?

 • Nội dung cơ bản kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định tại Việt Nam

  Nội dung cơ bản kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định tại Việt Nam

 • Tìm hiểu những sai lầm trong việc hạch toán mà kế toán hay mắc phải

  Tìm hiểu những sai lầm trong việc hạch toán mà kế toán hay mắc phải

 • Bạn đã biết những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

  Bạn đã biết những sai lầm cơ bản kế toán thuế cần biết

 • Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

  Khóa học Mini MBA tại Smartrain.vn có điểm gì đặc biệt?

 • Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  Tìm hiểu các thành phần trong bản báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

  Chief Financial Officer – CEO: Làm CFO tại Việt Nam có gì khác với CFO trên thế giới?

 • Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

  Giám đốc nhân sự Chief Human Resources Officer – CHRO có nhiệm vụ chính gì?

 • Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp

  Quản trị rủi ro doanh nghiệp là gì và nguyên tắc quản trị rủi ro doanh nghiệp